Liski

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY

 NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2018

GRUPA : LISKI

TEMATY:

  1. TO JESTEM JA
  2. MOJA GRUPA
  3. MOJA DROGA  DO  PRZEDSZKOLA
  4. IDZIE JESIEŃ ...PRZEZ LAS, PARK

                                      

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych sytuacjach.

-Rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę .

- Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na swój temat.

- Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

- Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: przygrywka, zwrotka, refren.

- Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie.

- Kształtowanie  świadomości posiadania równych praw.

- Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi oraz podkreślanie, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.

- Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.

- Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.

 - Integracja grupy przedszkolnej i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

- Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.

- Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych.

- Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.

- Poznawanie zasad ruchu drogowego dla pieszych i ich przestrzeganie.

 -Poznawanie znaczenia wybranych znaków drogowych.

-Dostrzeganie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu na drodze.

 

 

 

Uprzejmy Krzyś

(M. Strękowska-Zaremba)

Krzyś rzekł uprzejmie "proszę",

gdy zgubił ołówek  Małgosi,

"przepraszam" zaś powiedział,

gdy dostał  podarek od Zosi.

Na powitanie dziadka

"dziękuję!" zawołał radośnie,

kiedy chciał pójść do kina,

"przepraszam!" wykrzyknął donośnie.

Znał czarodziejskie słowa: proszę, przepraszam, dziękuję,

lecz czy na pewno wiedział, kiedy się je stosuje?