Liski

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH NA MIESIĄC LUTY

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Prowadzenie zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i nabywania odporności.

Rozwijanie czynnego słownika dziecka.

Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.

Rozwijanie pamięci wzrokowej.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, wprowadzenie liter n, N, s, S, r, R.

Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.

Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.

Rozbudzanie ciekawości poznawczej.

Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

Wprowadzenie znaku = jako symbolu do oznaczenia równoliczności dwóch zbiorów.

Wprowadzenie liczb 6, 7 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.

Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.

Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.

Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.

Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.

Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej; kontrolowanie poprawności chwytu pisarskiego i postawy ciała podczas zabaw grafomotorycznych wykonywanych przy stoliku.

Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.

Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem; rozwijanie umiejętności improwizowania.

Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.

Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.

Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.

Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.

Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

                                                                                                                        

TEMATY KOMPLEKSOWE

I „Nasze ulubione baśnie”

I „Karnawał”

III „W dawnych czasach”

IV „Kiedy patrzę w niebo”