teddy bear 152700 1280

MISIE
ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MAJ

Tematy kompleksowe:
1. Moja miejscowość, mój region
2. Polska, Polacy
3. Łąka w maju
4. Święto rodziców
Cele:
• określa miejsca zamieszkania (wieś, miasto)
• nazywa swoją miejscowość, poznaje jej historie, ważniejsze obiekty i miejsca
• rozwija umiejętności wypowiadania się na określony temat
• zwraca uwagę na piękno najbliższego otoczenia
• uczestniczy w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych
• odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
• rozwija sprawności całego ciała w tym sprawności rąk
• dostrzega w otoczeniu przedmioty o różnych kształtach
• tworzy kompozycje z różnych materiałów i tworzyw • śpiewa piosenki o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście • uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych przy piosence
• poznaje symbole narodowe
• poznaje wybrane owady
• rozwija zainteresowania przyrodnicze
• liczy wyodrębnione przedmioty z wymienieniem liczebników głównych w zakresie dostępnym dziecku • przestrzega istniejących w przedszkolu zasad społecznych

Przepraszam, dziękuję
1. Przepraszam i dziękuję, magiczne słowa znam i jeszcze słowo: proszę przypominam wam.

Ref.: Dobre wychowanie to jest ważna sprawa, grzeczny bądź i miły, taka moja rada.

2. Pamiętać zawsze musisz, gdy obiad smaczny jesz, że mlaskać nie wypada, dobrze o tym wiesz.

Ref.: Dobre wychowanie