teddy bear 152700 1280

MISIE
ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

TEMAT KOMPLEKSOWY: Dary jesieni
TERMIN REALIZACJI: 30.09 do 04.10

POZIOM CELÓW ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

POZIOM WIADOMOŚCI

-nazywa dary jesieni
-wie jak jak nazywa się część nadziemna i podziemna niektórych warzyw
- wymienia warzywa jesienne
- zna obraz graficzny litery a,A
- zna cykl rozwoju owocu
- rozpoznaje niektóre grzyby (jadalne i niejadalne)
- określa w którym zbiorze jest więcej elementów
- rozpoznaje podstawowe liście drzew
- zna sposoby przechowywania żywności (pasteryzacja, peklowanie)
- wie o zasadach bezpieczeństwa podczas pracy w kuchni

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI

-wykonuje zadania i zgodnie się bawi
- łączy w pary przedmioty według wybranej cechy
-klasyfikuje przedmioty według wielkości
-tworzy pracę plastyczną na temat według własnej inwencji twórczej
- potrafi rozpoznać literę a,A
- śpiewa piosenkę Zbieramy grzyby
- dzieli proste wyrazy na sylaby
- przelicza obiekty używając liczebników porządkowych
- łączy owoc z odpowiednim liściem drzewa z którego pochodzi
-wyróżnia głoskę A w nagłosie, wygłosie i śródgłosie

POZIOM PODSTAW

-Potrafi nazwać podstawowe warzywa, owoce i grzyby
-Rozpoznaje i nazywa co najmniej trzy gatunki liści i zna jego owoc
- Przelicza w zakresie 5. Porównuje liczebność zbiorów
- Zgodnie bawi się z rówieśnikami
- Bierze czynny udział w zajeciach