Kryteria rekrutacja

 

W dniu 28.06.2018r. o godzinie 16.00  odbędzie się zebranie dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola „ Pod Świerkiem” na rok szkolny 2018/2019.

Serdecznie zapraszamy.

Wniosek

                      

Oświadczenia

      

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU
UZUPEŁNIAJĄCYM
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ POBIEDZISKA
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

POSTĘPOWANIE WSTĘPNE

 

Informacje na stronach internetowych przedszkoli

dotyczące rekrutacji do przedszkoli.

od 12.02.2018 r.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu.

od 19.02.2018 r. do 26.02.2018 r.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

ETAP REKRUTACJI

TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Zgodnie z harmonogramem przyjętym w placówce.

od 05.03.2018 r.
do 23.03.2018 r.

od 21.05.2018 r.
do 28.05.2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.

do 29.03.2018 r.

do 30.05.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych.

05.04.2018 r.
godz. 10.00

04.06.2018 r.
godz. 10.00

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Zgodnie z harmonogramem przyjętym w placówce. (Podpisywanie umów z rodzicami dzieci zakwalifikowanych) .

od 05.04.2018 r.
do 20.04.2018 r.

od 05.06.2018 r.
do 08.06.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, z listy dzieci zakwalifikowanych, których rodzice złożyli potwierdzenie woli zapisu lub informacji o liczbie wolnych miejsc.

25.04.2018 r.
godz. 10.00

11.06.2018 r.
godz. 10.00

                                                         POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 25.04.2018

od 11.06.2018