Statut Przedszkola Publicznego   „Pod świerkiem”

w Biskupicach

zatwierdzony uchwałą Nr 1/09/12 Rady Pedagogicznej z dnia 3 września 2012r.  

Statut przedszkola opracowano na podstawie :

Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 95, poz.425 z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

Kodeksu Pracy – ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. (D. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół – Załącznik nr1 (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).

Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r nr 120, poz. 526 i 527).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz.17 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009r. Nr 89, poz. 730).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010r. Nr 228,poz. 1487).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624).

Aktu założycielskiego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. 1.Siedzibą Przedszkola Publicznego „Pod świerkiem” jest budynek wolnostojący przy ulicy Polnej 10 w Biskupicach.

Przedszkole „Pod świerkiem” zwane w dalszej części statutu „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.

 1. 2.Organem prowadzącym są osoby fizyczne : Katarzyna Wróbel oraz Katarzyna Ojster.
 2. 3.Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
 3. 4.Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pieczęciach i stemplach w pełnym brzmieniu tzn.

Przedszkole Publiczne

„Pod świerkiem”

ul. Polna 10

62 -007 Biskupice

Tel. 61 – 8155 - 135

CELE I ZADANIA

§ 2

 1. 1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych do ustawy.

Cele przedszkola :

 1. 1)wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 2. 2)budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 3. 3)kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 4. 4)rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 5. 5)stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zgodnej zabawie i nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 6. 6)troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 7. 7)budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 8. 8)wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 9. 9)kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
 10. 10)zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności oraz kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 1. 2.Przedszkole realizuje zadania poprzez :
 2. 1)zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 3. 2)zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,
 4. 3)organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku,
 5. 4)dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka,

 1. 3.Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez :
 2. 1)rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych,
 3. 2)wspieranie rodziców, nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci,
 4. 3)prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),
 5. 4)organizowanie dzieciom zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć specjalistycznych w tym logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy, które prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje w tym zakresie i po uzyskaniu zgody i środków finansowych od organu prowadzącego,
 6. 5)wskazanie dla dzieci właściwej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej po konsultacji i za zgodą ich rodziców lub opiekunów oraz prowadzenie pracy zgodnie z zaleceniem poradni,
 7. 6)organizowanie we współpracy ze specjalistami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej konsultacji, warsztatów, szkoleń i porad dla rodziców i nauczycieli.
 8. 7)W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola.
 9. 8)Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dziecku w przedszkolu jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.
 10. 9)Zespół tworzy dyrektor przedszkola i wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu.
 11. 10)Do zadań zespołu należy ustalenie w jakim zakresie dziecko wymaga pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 12. 11)Plan działań wspierających powinien uwzględniać również działania wspierające rodziców dziecka oraz zakres współdziałania z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz placówkami doskonalenia nauczycieli.

 1. 4.Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej przez :
 2. 1)prowadzenie zajęć w języku polskim,
 3. 2)wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą i tradycją naszego kraju i regionu,
 4. 3)nauczanie religii (katechezę) w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają pisemne takie życzenie. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na katechezę mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

 1. 5.Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści, metod i organizacji pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej, uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka, w szczególności :
 2. 1)organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, w miarę możliwości nowatorskich, form i metod pracy,
 3. 2)stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,
 4. 3)organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych oraz wyrażania własnej emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej – werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej,
 5. 4)ukazanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury, tradycji narodowej i regionalnej,
 6. 5)upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska,
 7. 6)upowszechnianie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszania się po drodze,

 1. 6.Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez :
 2. 1)pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 3. 2)informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniach dziecka,
 4. 3)uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu i w poszczególnych oddziałach,
 5. 4)upowszechnianie wiedzy pedagogiczno – psychologicznej w różnych formach,

 1. 7.Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie w oparciu o podstawy programowe wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.

 1. 8. Przedszkole może prowadzić innowację pedagogiczną, polegającą na nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola.

 1. 9.Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola :

 1. 1)opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora przedszkola,
 2. 2)rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie przedszkolnym,
 3. 3)dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie : dzieci młodsze – leżakowanie, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające,
 4. 4)zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki

pogodowe,

 1. 5)sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie,
 2. 6)stoliki, krzesła i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności,
 3. 7)dzieci na pobyt całodzienny korzystają z posiłków przygotowanych w przedszkolu (obiad catering) zgodnie z normami żywieniowymi i estetycznie podanych ; korzystanie z posiłków przez dzieci na pobyt skrócony oraz przez dzieci alergiczne, uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami (opiekunami) dziecka, z uwagi na zapewnienie prawidłowej organizacji pracy przedszkola,
 4. 8)wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej,
 5. 9)w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczycielki lub dyrektora placówki i po każdej chorobie zakaźnej, a także po długotrwałej chorobie (powyżej 5 dni roboczych) przedłożyć zaświadczeniem zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola.

 1. 10.Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola :

 1. 1)w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na jedną osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 12 dzieci,
 2. 2)osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel,
 3. 3)każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu,
 4. 4)z w/w regulaminem są zapoznani rodzice ; każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi,
 5. 5)każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „karta wycieczki”,
 6. 6)w trakcie wyjść dziećmi poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren,
 7. 7)każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść z dziećmi,
 8. 8)przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola,
 9. 9)jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola,
 10. 10)teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony, sprzęt dostosowany do możliwości rozwoju dzieci,
 11. 11)jeżeli przerwa w działalności przedszkola trwa co najmniej dwa tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli obiektu i terenu wokół przedszkola pod kątem bezpieczeństwa. Z przeprowadzonej kontroli sporządza protokół,
 12. 12)w przedszkolu dokonywane są przez firmę specjalistyczną przeglądy techniczne roczne :ogólnobudowlane i placu zabaw oraz pięcioletnie ogólnobudowlane.

 1. 11. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielka zobowiązana jest :
 2. 1)udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie,
 3. 2)powiadomić rodziców (opiekunów) dziecka,
 4. 3)niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola,
 5. 4)powiadomić społecznego inspektora pracy oraz organ prowadzący przedszkole,
 6. 5)dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie prokuratora i Kuratora Oświaty,
 7. 6)w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadomić niezwłocznie Państwowego Inspektora Sanitarnego.

 1. 12.Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez :
 2. 1)rodziców lub opiekunów prawnych,
 3. 2)upoważnioną przez nich na piśmie osobę pełnoletnią zapewniającą pełne bezpieczeństwo (w tym również pełnoletnie rodzeństwo),
 4. 3)dzieci oddawane są do rąk nauczycielki lub pracownika dyżurującego w szatni,
 5. 4)w przypadku nie odebrania dziecka reguluje wewnętrzne zarządzenie dyrektora przedszkola obowiązujące wszystkich pracowników przedszkola i rodziców,
 6. 5)przedszkole nie zezwoli na odebranie dziecka w przypadku zakazu wynikającego z zastosowania orzeczenia sądu lub gdy po dziecko zgłasza się osoba, której stan wskazuje na spożycie alkoholu.

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 3

 1. 1.W przedszkolu działają poniższe organy :
  1. 1)dyrektor ,
  2. 2)rada pedagogiczna,
  3. 3)rada rodziców.
  4. 1Dyrektor sprawuje swoją funkcję przy pomocy :

- dyrektora ds. finansowych,

- dyrektora ds. organizacyjnych.

             2 Funkcje dyrektora ds. finansowych i dyrektora ds. organizacyjnych pełnią osoby

                 będące organem prowadzącym przedszkole.

 1. 2Dyrektor przedszkola zatrudniany jest przez organ prowadzący.
 2. 2.Zadania Dyrektora :
  1. 1)kierowanie bieżącą działalnością przedszkola oraz jego reprezentowanie na zewnątrz,
  2. 2)zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a także w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym,
  3. 3)sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  4. 4)sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju,
  5. 5)opracowywanie programu rozwoju placówki wspólnie z radą pedagogiczną,
  6. 6)opracowywanie wspólnie z radą pedagogiczną ramowego rozkładu dnia, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),
  7. 7)opracowywanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
  8. 8)dopuszczanie zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
  9. 9)przewodzenie radzie pedagogicznej i realizacja jej uchwał,
  10. 10)wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadomienie o tym stosownych organów,
  11. 11)współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
  12. 12)wnioskowanie do organu prowadzącego w zakresie zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
  13. 13)podejmowanie decyzji o przyjęciu lub usunięciu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,
  14. 14)zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,
  15. 15)stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
  16. 16)organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  17. 17)koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
  18. 18)wyrażenie zgody na realizację obowiązku przedszkolnego poza placówką. Organizacja pracy następuje w porozumieniu z organem prowadzącym po otrzymaniu opinii zespołu orzekającego działającego przy Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
  19. 19)prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  20. 20)wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, w tym kierownika zakładu pracy.
  21. 3.Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.
  22. 4.W przypadku nieobecności dyrektora w placówce zadania i funkcje dyrektora przejmuje osoba przez niego wyznaczona.
  23. 5.Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego powołuje wicedyrektora placówki.
  24. 6.Zadania dyrektora ds. finansowych :
   1. 1)dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki pochodzącymi z dotacji, wpłat rodziców oraz innych źródeł, w tym środków unijnych, prowizji, darowizn i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
   2. 2)organizowanie finansowej obsługi przedszkola,
   3. 3)zatwierdzanie faktur, rachunków i listy płac do wypłaty,
   4. 4)sprawowanie kontroli nad prawidłowością naliczania opłat oraz wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu,
   5. 5)prowadzenie dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   6. 6)reprezentuje przedszkole na zewnątrz w zakresie powierzonych zadań.
   7. 7.Zadania dyrektora ds. organizacyjnych :
    1. 1)organizacja administracyjnej i gospodarczej obsługi przedszkola,
    2. 2)gospodarowanie majątkiem przedszkola,
    3. 3)administrowanie nieruchomością, w tym przeprowadzenie remontów, konserwacji, przeglądów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
    4. 4)wnoszenie opłat i podatków,
    5. 5)negocjowanie polis ubezpieczeniowych,
    6. 6)sporządzanie statystyk dla celów GUS,
    7. 7)terminowe przekazywanie do Urzędu Miasta i Gminy miesięcznego wykazu dzieci uczęszczających do przedszkola,
    8. 8)reprezentuje przedszkole na zewnątrz w zakresie powierzonych zadań.

 1. 8.Środki pochodzące z dotacji zgodnie z art.90 pkt.3d ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. wraz z późniejszymi zmianami są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola.

Na wydatki bieżące składają się :

 1. 1)wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
 2. 2)szkolenia dla pracowników,
 3. 3)opłaty za media,
 4. 4)zakupy materiałów i wyposażenia,
 5. 5)zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych,
 6. 6)opłata za najem i ubezpieczenie nieruchomości,
 7. 7)ochrona budynku,
 8. 8)usługi transportowe,
 9. 9)zakup usług księgowych, konserwacyjnych, BHP i remontowych,
 10. 10)inne opłaty,
 11. 11)usługi remontowe.

Środki pochodzące z wpłat rodziców przeznaczone są na :

 1. 1)zakup artykułów spożywczych,
 2. 2)zakup usług cateringowych,
 3. 3)pozostałe wydatki, które nie stanowią wydatków bieżących w rozumieniu art. 90 pkt.3d ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. wraz z późniejszymi zmianami.

Środki pochodzące z pozostałych źródeł przeznaczone są na :

 1. 1)rozwój placówki, sfinansowanie działań, na które zostały przyznane.

 1. 9.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki :

 1. 1)w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu,
 2. 2)przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola,
 3. 3)w zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
 4. 4)osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
 5. 5)rada pedagogiczna prowadzi protokolarz, uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

 

 1. 10.Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy :
 2. 1)zatwierdzanie statutu, regulaminu swojej działalności, planów pracy przedszkola,
 3. 2)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
 4. 3)ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu,
 5. 4)podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dzieci z listy wychowanków.

 1. 11.Rada pedagogiczna opiniuje :
 2. 1)organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
 3. 2)wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 4. 3)propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
 5. 4)wybrany przez nauczycieli do realizacji program wychowania przedszkolnego,
 6. 5)pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego.

 

 1. 12.Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów poprzez głosowanie tajne (w sprawach mogących naruszyć dobra osobiste) lub jawne (pozostałe sprawy), w obecności co najmniej połowy jej członków.

 1. 13.Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany.

 1. 14.Rada pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska dyrektora placówki.

 1. 15.W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Jest ona społecznie działającym organem.

 1. 16.Zasady tworzenia rady rodziców określa art.53 ust.2-3 ustawy o systemie oświaty.

 1. 17.Rada rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i prawem oświatowym.

 1. 18.W posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może, z głosem doradczym, dyrektor przedszkola oraz inne zaproszone osoby.

 1. 19.W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin w części dotyczącej gospodarki finansowej.

 1. 20.Zadaniem rady rodziców jest :
 2. 1)występowanie we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola do dyrektora oraz pozostałych organów przedszkola, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. 2)opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania,
 4. 3)występowanie o ocenę pracy zawodowej nauczyciela,
 5. 4)uchwalanie corocznego preliminarza rady lub jego zmian,
 6. 5)zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego rady.

 1. 21.Zasady współdziałania między organami przedszkola oparte są na :
 2. 1)wspólnych spotkaniach rady rodziców, rady pedagogicznej i dyrektora, które organizuje się w sprawach :
 3. a)organizacji imprez i wycieczek,
 4. b)wniosków zgłaszanych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola a dotyczących różnych zagadnień z życia

 1. 22.Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci uwzględniając prawo rodziców do :
 2. 1)znajomości zadań wynikających z realizowanych podstaw programowych wychowania przedszkolnego, programu wychowania, rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale,
 3. 2)uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, osiąganych sukcesów i ewentualnych trudności.

 1. 23.Współdziałanie z rodzicami realizowane jest w następujących formach :
 2. 1)walne zebrania rodziców organizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami, nie rzadziej jednak niż 2 razy na rok,
 3. 2)zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z udziałem zaproszonych specjalistów według inicjatywy rodziców,
 4. 3)spotkania oddziałowe według planu nauczycielek poszczególnych grup,
 5. 4)dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców,
 6. 5)zajęcia pokazowe,
 7. 6)spotkania indywidualne z wszystkimi nauczycielkami i dyrektorem w określonych terminach,
 8. 7)opracowanie na koniec roku szkolnego pisemnej informacji dla rodziców odnośnie rozwoju ich dziecka i jego charakterystyki,
 9. 8)wspólne imprezy dla dzieci i ich rodzin,
 10. 9)redagowanie tablic informacyjnych dla rodziców, na których przedstawiane są zadania realizowane z dziećmi w poszczególnych grupach jak i sprawy dotyczące ogółu wychowanków i ich rodziców,
 11. 10)wystawy prac dziecięcych,
 12. 11)udostępnianie teczek, kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji z obserwacji indywidualnego rozwoju ich dziecka.

 1. 24.Organy przedszkola działają w ramach obowiązującego prawa :
 2. 1)podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów,
 3. 2)rozwiązanie ustala się na drodze negocjacji pomiędzy stronami,
 4. 3)sprawy sporne ostatecznie rozstrzyga dyrektor przedszkola.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 4

Statut przedszkola określa szczegółową organizację przedszkola z uwzględnieniem przepisów § 5 – 7

§ 5

 1. 1)Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień, ale mogą być również uwzględnione inne czynniki jak :
 2. a)pokrewieństwo,
 3. b)znajomości dzieci,
 4. c)prośba rodziców.

 1. 2.W przedszkolu tworzy się5   oddziałów.

 1. 3.Przedszkole może stworzyć oddział realizujący podstawę programową wychowania przedszkolnego w ciągu 5-ciu godzin, o ile zostanie zgłoszona odpowiednia liczba dzieci. W przypadku, gdy jest niewiele dzieci na pobyt 5-cio godzinny, mogą one być włączone w oddział pobytu całodziennego.

 1. 4.Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

§ 6

 1. 1.Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz na podstawie programów wychowania przedszkolnego wybranych przez nauczycieli i dopuszczonych do użytku przez dyrektora :
 2. 1)wyboru programów dokonują wspólnie nauczycielki lub nauczyciel danego oddziału,
 3. 2)dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego,
 4. 3)zaproponowany przez nauczycieli program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony,
 5. 4)dyrektor przedszkola podaje do wiadomości rodzicom na pierwszym zebraniu ogólnym we wrześniu zestaw programów wychowania przedszkolnego, które będą obowiązywać w danym roku szkolnym,
 6. 5)wybrany program wychowania przedszkolnego musi gwarantować realizacje całej podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 7. 6)przedszkole może także pracować w oparciu o program autorski, jeżeli taki powstanie zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi.

 1. 2.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 1. 3.Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym :

 1. 1)co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę swobodną,
 2. 2)co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu) na pobyt w ogrodzie, w parku, na boisku itp.
 3. 3)najwyżej 1/5 czasu zajmują zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 4. 4)pozostały czas 2/5 nauczyciel może dowolnie zagospodarować, w tym czasie mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 1. 4.Na wniosek rodziców (opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci ustala dyrektor placówki.

 1. 5.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić :
 2. 1)z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,
 3. 2)z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – do 30 minut.

 1. 6.Dzieci są odbierane i przyprowadzane do grup przez osoby prowadzące dane zajęcia dodatkowe.

 1. 7.Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe przedkładają dyrektorowi przedszkola pisemne zobowiązanie dotyczące zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa.

 1. 8.Sposób dokumentowania zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 7

 1. 1.Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada :
 2. 1)sale zajęć wyposażone w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne,
 3. 2)pomieszczenia administracyjno – gospodarcze tj: łazienki, szatnie, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, zaplecze gospodarcze (kuchnie, zmywalnie, magazyny),
 4. 3)ogród przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem i właściwie utrzymanym pod względem roślinności.

§ 8

 1. 1.Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący i burmistrz Gminy

do dnia 15 maja każdego roku szkolnego.

 1. 2.Arkusz organizacji przedszkola określa :
 2. 1)czas pracy placówki i poszczególnych oddziałów,
 3. 2)liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących kierownicze stanowiska,
 4. 3)ogólną liczbę godzin pracy,
 5. 4)liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, z podziałem na stopnie awansu zawodowego.

§ 9

 1. 1.Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, w porozumieniu z radą pedagogiczną, z uwzględnieniem ram czasowych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wymagań zdrowia i higieny pracy, możliwości organizacyjnych oraz oczekiwań rodziców.

 1. 2.W przedszkolu obowiązuje następujący ramowy rozkład dnia :
 2. 1)RANEK : zabawy dowolne organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, zabawy poranne i ćwiczenia ruchowe, czynności samoobsługowe, śniadanie,
 3. 2)PRZEDPOŁUDNIE : zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego programu wychowania przedszkolnego, spacery i wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, czynności samoobsługowe, zajęcia dodatkowe, różne formy relaksu (leżakowanie, ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające), II śniadanie,
 4. 3)POPOŁUDNIE : kontynuacja zajęć dydaktycznych, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, obiad, zabawa dowolna.

 1. 3.Nauczyciel któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem specyfiki oddziału oraz potrzeb u zainteresowań dzieci z uwzględnieniem ram czasowych zalecanych w podstawie

§ 10

 1. 1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

 1. 2.Przedszkole czynne jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00, przy czym dzieci nie powinny przebywać w przedszkolu dłużej niż 9 godzin dziennie.

 1. 3.Dzienny czas pracy przedszkola uwzględnia :
 2. 1)oczekiwania rodziców zgodnie z deklaracjami w kartach zgłoszeń dzieci do przedszkola,
 3. 2)przepisy w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie realizowane w godzinach od 8.00 – 13.00
 4. 3)tygodniowy wymiar pracy określa arkusz organizacyjny przedszkola.

 1. 4.Termin przerwy wakacyjnej w pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

 1. 5.W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci w uzgodnieniu z organem prowadzącym i radą rodziców może zostać zmniejszona liczba oddziałów.

 

 1. 6.W okresie absencji nauczycieli dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych. Po połączeniu oddziałów liczba dzieci nie może przekroczyć 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczyciel.

 1. 7.Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym.

 1. 8.Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu :
 2. 1)żywienie dzieci w przedszkolu jest odpłatne w całości przez rodziców,
 3. 2)dzieci w przedszkolu mogą korzystać z trzech posiłków,
 4. 3)odpłatność za posiłki : śniadanie, II śniadanie, obiad, wynosi 100% stawki żywieniowej dziennej,
 5. 4)wysokość stawki żywieniowej dziennej ustala organ prowadzący przedszkole,
 6. 5)w przypadku absencji dziecka w przedszkolu, stawka żywieniowa podlega zwrotowi od drugiego dnia nieobecności dziecka w przedszkolu do końca trwania tej nieobecności,
 7. 6)rodzice wnoszą też opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu, której wysokość jest zgodna z ustawą o systemie oświaty.
 8. 7)miesięczna wysokość opłat za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej oraz deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej,
 9. 8)termin wnoszenia opłat przez rodziców ustalił organ prowadzący do 5 –go dnia każdego miesiąca, opłatę uiszcza się na konto przedszkola,
 10. 9)w przypadku trzykrotnego przekroczenia w ciągu miesiąca liczby zadeklarowanych godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu, wymagane jest ponowne uzgodnienie przez strony umowy czasu pobytu dziecka w formie pisemnego aneksu,
 11. 10)brak zgody rodziców (opiekunów prawnych) na wprowadzenie zmian do zawarcia umowy w powyższym zakresie, skutkować będzie wygaśnięciem umowy bez konieczności jej odrębnego rozwiązania w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ostatnia zmiana,
 12. 11)w razie istotnych zmian czasu pobytu dziecka w przedszkolu organ prowadzący oraz dyrektor mają prawo do niewyrażenia zgody na zmianę warunków umowy,
 13. 12)w przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym poza czas pracy przedszkola, rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą godzinę. Wysokość tej opłaty określa organ prowadzący,
 14. 13)za nieterminowe wnoszenie opłat przez rodziców naliczane będą odsetki, ich wysokość za każdy dzień zwłoki regulują odrębne przepisy,
 15. 14)dzieci uczęszczające do przedszkola muszą być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków, stawkę ubezpieczenia na dany rok szkolny ustalają rodzice na ogólnym zebraniu we wrześniu w oparciu o propozycje zakładów ubezpieczeń, koszty w całości pokrywają rodzice,
 16. 15)z żywienia w przedszkolu mogą także korzystać pracownicy przedszkola.
 17. 16)zasady odpłatności za korzystanie przez pracowników z żywienia ustala organ prowadzący przedszkole.

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 11

 1. 1.W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i innych nauczycieli specjalistów oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
 2. 2.Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy. Wynagradzanie nauczycieli i innych pracowników przedszkola ustalone jest na podstawie kontraktów indywidualnych.

 1. 3.Nauczyciele :
 2. 1)zadaniem nauczyciela jest prowadzenie, prawidłowej merytorycznie i formalnie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej, odpowiedzialny jest za jakość tej pracy oraz jest zobowiązany do jej analizowania, diagnozowania i samooceny,
 3. 2)nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych.,
 4. 3)w przedszkolu może być zatrudniony nauczyciel logopeda i nauczyciel gimnastyki korekcyjnej (jeśli organ prowadzący zapewni środki finansowe) a do ich zadań i obowiązków należy :
 5. a)prowadzenie badań kwalifikujących dzieci do terapii i ćwiczeń korekcyjnych, prowadzenie grupowej lub indywidualnej formy ćwiczeń,
 6. b)współpraca z nauczycielami,
 7. c)współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc,
 8. d)prowadzenie zeszytów ćwiczeń dla rodziców, nauczycielu oraz dziennika zajęć.

 

 1. 4.Przedszkole zatrudnia nauczyciela katechetę, który nauczanie religii prowadzi w oparciu o program opracowany i zatwierdzony przez władze kościołów.

 1. 5.W przedszkolu na stanowiskach administracyjnych zatrudnia się osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje : kierownik do spraw administracyjno – księgowych.

 1. 6.Do zakresu czynności kierownika ds. administracyjno – księgowych należy :
 2. 1)prowadzenie teczek akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. 2)redagowanie oraz wysyłanie korespondencji,
 4. 3)prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników,
 5. 4)rejestr nieobecności pracowników (zwolnienia lekarskie, urlopy pracownicze,
 6. 5)obsługa komputera i ksero,
 7. 6)prowadzenie spraw związanych z rekrutacją,
 8. 7)przekazywanie pracownikom dokumentów wystawianych przez przedszkole,
 9. 8)naliczanie nieobecności dzieci, kontrola wpłat rodziców, nadzór nad gospodarką magazynowo – zaopatrzeniową,
 10. 9)prowadzenie i nadzór nad dokumentacją finansową w powierzonym zakresie.

 1. 7.W przedszkolu na stanowiskach obsługowych zatrudnia się :
 2. 1)pomoce nauczyciela, do ich obowiązków należy :
 3. a)utrzymywanie czystości w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci oraz ciągach komunikacyjnych w budynku i innych przydzielonych pomieszczeniach : kancelaria, toalety, piwnice,
 4. b)pomoc dzieciom w ubieraniu, rozbieraniu się,
 5. c)nakrywanie do posiłków i sprzątanie po nim,
 6. d)opieka w czasie spacerów i wycieczek,
 7. e)pomoc w czynnościach higienicznych dzieci,
 8. f)udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,
 9. g)pomoc w zajęciach z dziećmi w sytuacjach tego wymagających,
 10. h)odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości,
 11. i)pomoc przy zakupie pomocy, sprzętów, zabawek i innych artykułów,
 12. j)zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu,
 13. k)pełnienie dyżurów w szatni.

 1. 8.Do szefa kuchni należy :
 2. 1)punktualne przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków z przestrzeganiem zasad higieniczno – sanitarnych, przepisów bhp i ppoż.
 3. 2)przestrzegania czystości sprzętu, narzędzi oraz w pomieszczeniach kuchennych,
 4. 3)natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi wszelkich usterek i nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa,
 5. 4)używanie strojów roboczych zgodnie z przepisami BHP,
 6. 5)zabezpieczanie miejsca pracy po skończonej pracy : wyłączanie świateł, zamknięcie okien, sprawdzenie kranów, nie pozostawianie śmieci w pojemnikach.

 1. 9.Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do :
 2. 1)wykonywania wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, które wynikają z potrzeb placówki, włącznie z czasowym przejściem na inne stanowisko pracy w przedszkolu,
 3. 2)troszczenia się o mienie placówki,
 4. 3)nie ujawniania opinii w sprawach przedszkola osobom nie upoważnionym i nie zatrudnionym w przedszkolu, z wyjątkiem władz oświatowych, organu prowadzącego przedszkole i upoważnionych czynników społecznych,
 5. 4)przestrzegania dyscypliny pracy polegającej na :
 6. a)realizowaniu pełnych godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie pracy, nie spóźnianiu się do pracy i nie opuszczaniu stanowiska pracy przed wyznaczonym czasem,
 7. b)codziennym podpisywaniu listy obecności,
 8. c)usprawiedliwianiu nieobecności w pracy u dyrektora przedszkola w ciągu 2 dni,
 9. d)wykonywaniu pracy sumiennie i skrupulatnie,
 10. e)zgłaszaniu administracji przedszkola zaistniałych szkód w sprzęcie,
 11. f)czystym i nienagannym ubiorze na terenie przedszkola,
 12. g)poddawaniu się okresowym badaniom lekarskim, stanowiącym podstawę przyjęcia i wykonywania pracy.

 1. 10.Wszyscy pracownicy przedszkola są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

 1. 11.Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Zakresy obowiązków dla poszczególnych stanowisk są opracowywane przez dyrektora przedszkola i zamieszczane w teczkach akt osobowych każdego pracownika.

§ 12

W przedszkolu nie jest utworzone stanowisko wicedyrektora.

§ 13

 1. 1.Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

 

 1. 2.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 14

 1. 1.Przedszkole Publiczne „Pod świerkiem” nie jest przedszkolem integracyjnym. Nie jest także przedszkolem ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi.

§ 15

 1. 1.Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczo - dydaktycznych i opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo, a także szanowanie godności osobistej wychowanka.

 1. 2.Nauczyciel wspiera rozwój i aktywność poznawczą dziecka nastawioną na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno- kulturowej i przyrodniczej.

 1. 3.Do zadań nauczyciela należy w szczególności :
 2. 1)planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej oraz odpowiedzialność za jej jakość efekty, a w szczególności :
 3. a)realizacja podstaw programowych wychowania przedszkolnego,
 4. b)dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek, spacerów i pobytu dzieci na powietrzu,
 5. c)tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,
 6. d)indywidualizację oddziaływań w stosunku do poszczególnych wychowanków,
 7. e)wprowadzanie zmian do swojej pracy, poszukiwanie nowych pomysłów wzmacniających aktywność dziecka i jego zainteresowania, czynny udział w zajęciach muzycznych (rytmika), współdziałanie z prowadzącym,
 8. f)opieka doświadczonych nauczycieli nad młodszymi poprzez prowadzenie zajęć koleżeńskich i wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych występujących w placówce.

 1. 4.Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 1. 5.Dbałość o warsztat pracy – gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń.

 1. 6.Prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami
 2. 1)dziennika zajęć,
 3. 2)arkuszy obserwacji pedagogicznej, diagnozy przedszkolnej,
 4. 3)miesięcznych planów pracy z dziećmi,
 5. 4)dokumentacji potwierdzającej współpracę z rodzicami,
 6. 5)dokumentacji pracy indywidualnej z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
 7. 6)dokumentacji własnego rozwoju zawodowego.

 1. 7.Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka oraz dokumentowanie tych obserwacji.

 1. 8.Objęcie diagnozą przedszkolną dziecka realizującego roczne przygotowanie przedszkolne.
 2. 9.Odpowiedzialność za stan powierzonego mienia przedszkolnego, sal zajęć, pomocy dydaktycznych.

 

 1. 10.Współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną oraz z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe.

 1. 11.Współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i prawa do uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

 1. 12.Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym i wychowawczym, kulturalnym, rekreacyjno – sportowym.

 1. 13.Zasady współpracy z rodzicami :
 2. 1)rodzice i nauczyciele oraz dyrektor przedszkola współdziałają, w sposób ciągły w sprawach dotyczących wychowania i kształcenia dzieci,
 3. 2)niniejsze współdziałanie ma na celu stworzenie optymalnych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie jakości pracy placówki,
 4. 3)Rodzice mają prawo do :
 5. a)znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i z planu pracy przedszkola z którymi zapoznawani są przez nauczycieli na pierwszym zebraniu dla rodziców organizowanym w roku szkolnym,
 6. b)znajomości tematów i treści planów miesięcznych w danym oddziale, z którymi zapoznawani są w trakcie zebrań grupowych i na bieżąco poprzez gazetki oddziałowe prowadzone przez nauczycielki,
 7. c)rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju.

 1. 3.Obowiązki rodziców :
 2. 1)przestrzeganie niniejszego statutu,
 3. 2)respektowanie uchwał rady pedagogicznej i Rady Rodziców,
 4. 3)przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola lub osobę upoważnioną przez rodziców, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 5. 4)terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 6. 5)niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 7. 6)wspieranie nauczycieli w celu osiągania gotowości szkolnej dziecka,
 8. 7)inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 16

 1. 1.Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust. 2

 1. 2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku

 1. 3.Dzieci 5 letnie są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

 1. 4.Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola :
 2. 1)Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola określa harmonogram rekrutacji do przedszkoli wydawany przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska.
 3. 2)Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności ogłaszając rekrutację w następujących formach :

- na tablicy ogłoszeń dla rodziców w przedszkolu,

- na stronie internetowej przedszkola,

- na stronie internetowej Miasta i Gminy Pobiedziska.

     3) Dyrektor przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną oraz wyznacza

             przewodniczącego komisji :

             W skład komisji wchodzą :

             - dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej,

             - dwóch przedstawicieli Rady Rodziców.

     4) Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta

         i Gminy Pobiedziska.

    5) Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponować

           będzie wolnymi miejscami, w procesie dodatkowej rekrutacji mogą brać udział dzieci

           zamieszkałe poza obszarem gminy.

       6) W przypadku wolnych miejsc dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które

           ukończyło 2,5 roku.

       7) Podstawowa rekrutacja do przedszkola odbywa się raz w roku. Dopuszcza się

          możliwość przyjmowania dzieci do przedszkola w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli

           placówka dysponuje wolnymi miejscami.

 1. 8)Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają w przedszkolu Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny.
 2. 9)W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria :

- wielodzietność rodziny dziecka (troje i więcej dzieci),

- niepełnosprawność dziecka,

- niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,

- niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,

- niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,

- samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,

- objęcie dziecka pieczą zastępczą.

     10) W przypadku gdy po pierwszym etapie rekrutacji pozostaną wolne miejsca na drugim

             etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria :

             - dzieci, które mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne,

             - dzieci, których oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub wykonują rolniczą lub

               poza rolniczą działalność gospodarczą,

             - liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu (powyżej 5-ciu),

             - dzieci, których jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje lub wykonuje

               rolniczą lub poza rolniczą działalność gospodarczą,

             - dzieci urodzone w roku 2010,

             - dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do przedszkola.

     11) Rodzice składają w przedszkolu Wniosek o Przyjęcie Dziecka do Przedszkola

           przedkładając komplet dokumentów ze wszystkimi zaświadczeniami, orzeczeniami i

           oświadczeniami wymienionymi w § 3 ust. 4 i ust.5 Regulaminu Rekrutacji.

     12) Dzieci nie przyjęte do przedszkola wpisywane są na listę dzieci oczekujących na

           zwalniające się miejsce w ciągu roku szkolnego.

 1. 5.Dziecko w przedszkolu ma prawo do :
 2. 1)zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
 3. 2)opieki, taktu, życzliwości i pomocy ze strony całego personelu przedszkola,
 4. 3)przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze,
 5. 4)rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,
 6. 5)wyboru zadań i sposobu ich rozwiązywania, współdziałania z innymi,
 7. 6)nagradzania wysiłku i osiągnięć,
 8. 7)badania i eksperymentowania,
 9. 8)doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
 10. 9)różnorodnego działania, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
 11. 10)codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,
 12. 11)formułowania i wyrażania własnych poglądów i ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową, zgodna z prawdą odpowiedź),
 13. 12)ciągłej opieki ze strony nauczyciela,
 14. 13)snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 15. 14)zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione,
 16. 15)nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego,
 17. 16)korzystania z zajęć dodatkowych, logopedycznych i korekcyjnych, jeżeli takiej pomocy potrzebuje.

 1. 6.Dziecko w przedszkolu ma obowiązek :
 2. 1)poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,
 3. 2)poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych,
 4. 3)stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę i ustalonych przez dzieci wspólnie z nauczycielką,
 5. 4)włączania się do prac porządkowych w sali (w ogrodzie) po zajęciach lub zabawie,
 6. 5)stosowania zasady „nie rób drugiemu co tobie nie miłe”.

 

 1. 7.Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków w drodze decyzji, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, w przypadku :
 2. 1)nieobecności dziecka w przedszkolu przez kolejne 14 dni kalendarzowych bez powiadomienia przedszkola przez rodzica (prawnego opiekuna). Wygaśnięcie umowy następuje następnego dnia po upływie 14 dni kalendarzowych,
 3. 2)nie uiszczenia przez rodziców (opiekunów prawnych) opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w okresie 1 miesiąca,
 4. 3)zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu innych i odmowy ze strony rodziców (prawnych opiekunów) współpracy ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i zdrowotną,
 5. 4)nie przestrzeganiem przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka postanowień niniejszego statutu.

 1. 8.W przypadku zgłoszenia przez rodziców, na piśmie, prośby o skreślenie dziecka z listy wychowanków, decyzję o skreśleniu podejmuje dyrektor przedszkola. Skreślenie następuje zawsze z dniem 1-go następnego miesiąca.

§ 17

 1. 1.Przedszkole jest finansowane przez Urząd Gminy oraz rodziców (prawnych opiekunów) w formie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu.

 1. 2.Organem prowadzącym są osoby fizyczne.

 1. 3.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty.

 1. 4.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. 5.Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1.Niniejszy statut reguluje organizację i zakres działania przedszkola.

 1. 2.Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady pedagogicznej po akceptacji organu prowadzącego.

 1. 3.Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się :
 2. 1)udostępnienie zainteresowanym statutu przedszkola przez dyrektora w kancelarii przedszkola,
 3. 2)na stronie internetowej przedszkola.

 1. 4.Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 1. 5.Niniejszy tekst jednolity Statutu Przedszkola Publicznego „Pod świerkiem” w Biskupicach wchodzi w życie z dniem 18.02.2014r.

Członkowie Rady Pedagogicznej                           Przewodnicząca Rady Pedagogicznej